Hur bokför man övriga kostnader?

Vad ingår i övriga rörelsekostnader?

Hyreskostnader och övriga kostnader för rörelsefastigheter i egen användning, inklusive hyror för maskiner och anläggningar samt bl. a. fusionsförluster, försäkrings- och andra säkerhetskostnader, tillsyns-, inspektions- och medlemsavgifter och andra kostnader som inte är hänförliga till någon annan post.

Vad är övriga fastighetskostnader?

Löpande bokföring

Fastighetskostnader avseende företagets egen fastighet redovisas vanligtvis i kontogrupp 51 och kan där delas upp mellan tomträttsavgäld, arrende, värde, vatten och avlopp, städning och renhållning, reparation och underhåll samt övriga fastighetskostnader.

Vad bokförs på övriga externa tjänster?

Följande är exempel på kostnader som kan räknas som övriga externa kostnader.

Exempel på övriga externa kostnader

  1. Hyror.
  2. Värme, el, vatten, avlopp.
  3. Telefon, internet; vissa konstorskostnader.
  4. Frakter.
  5. Städning, sophämtning, snöröjning, trädgårdsskötsel mm.
  6. Reparationer, underhåll av lokaler.

Hur bokför man övriga kostnader? – Related Questions

Vad bokförs på övriga personalkostnader?

Här bokförs bland annat kursavgifter, personalrepresentation (extern och intern), utbildningsbidrag, friskvård, kurser och konferenser, rehabilitering, kostnad för terminalglasögon, företagshälsovård, läkemedelsersättning och övriga personalkostnader.

Vad bokförs på 2510?

Inkomstskatten för året beräknas och bokförs som en skatteskuld, vilken på kontot för skatteskulder möts av betalda F-skatter. Här bokförs F-skatten som en fordran (eller snarare som en negativ skuld) [2510] när den betalas, dvs dras från skattekontot [1630].

Vad bokför man på 6590?

Den förutbetalda kostnaden krediteras konto 6590 Övriga externa tjänster och debiteras konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt.

Vad bokför man på 5460?

Bokföra förbrukningsinventarier

För förbrukningsinventarier används konto 5410 Förbrukningsinventarie. Om det istället är frågan om ett förbrukningsmaterial som ska bokföras, används konto 5460 Förbrukningsmaterial.

När används konto 6990?

Ett konto som vanligtvis används för att bokföra påminnelseavgifter från leverantörer är 6990 Övriga externa kostnader.

Vad bokförs på 6992?

Förseningsavgift till Skatteverket bokförs på konto 6992 (Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla) eftersom det inte är avdragsgillt.

Vad bokförs på konto 7690?

Personal- och lönekostnader. Kostnader för personal och löner bokförs alltid på konton som börjar på siffran 7. Det kan vara allt från dina faktiska lönekostnader till inköp av fika, det vill säga övriga personalkostnader som bokförs på konto 7690 Övriga personalkostnader.

När används konto 4000?

Kontoklass 2 för eget kapital och skulder (2000–2999) Kontoklass 3 för intäkter (3000–3999) Kontoklass 4 för material- och varukostnader (4000–4999) Kontoklass 5 och 6 för övriga kostnader (5000–6999)

När används konto 8910?

När räkenskapsåret är slut gör man bokslut, och som del av det arbetet räknar man ut hur mycket skatt företaget faktiskt ska betala. Denna skatt bokförs som en kostnad i resultaträkningen, på konto 8910.

Leave a Comment