Hur formulera en motion?

Vad är en motion till ett årsmöte?

En motion är ett förslag om en förändring som en eller flera medlemmar vill att årsmötet ska rösta om. Styrelsen ska sedan läsa och kommentera de motioner som har inkommit. Styrelsen bör också skriva ett förslag till beslut i de frågor som motionerna berör.

Hur skriver man en motion till styrelsen?

Så här skriver du en motion
  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  2. Skriv vad ärendet handlar om.
  3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
  4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
  5. Skicka eller lämna personligen din motion till din styrelse.

Hur ska en motion behandlas?

Så behandlas motionerna i riksdagen

LÄS DETTA  Vilka övningar är bäst för bröst?

Utskottet går igenom motionen och föreslår vad riksdagen ska besluta. För många av motionerna startar utskotten detta arbete först under våren. Därefter fattar riksdagen beslut om motionen. Utrikesutskottet arbetar med motioner om Sveriges samarbete och relationer med andra länder.

Hur formulera en motion? – Related Questions

Hur går en motion till?

En motion (av latinets moveo eller movere, att röra, att sätta i rörelse) är ett förslag till beslut i en beslutande församling såsom ett parlament, en bolagsstämma eller en föreningsstämma. Motionen innehåller alltid ett förslag att ta ställning till, den kan även innehålla en motivering eller underlag till förslaget.

Hur avslutar man en motion?

Avsluta med en tydlig förslagsformulering

Du avslutar din motion med att beskriva i punktform vad det är för beslut du tycker ska fattas. Detta brukar skrivas med en eller flera meningar som börjar med orden “jag/vi föreslår att”, därför kallas de för “att-satser”.

Hur besvaras en motion?

En motion besvaras alltid av kommunfullmäktige med stöd av berörda nämnders, bolagens och kommunstyrelsens beredning av motionen. En motionär bör få svar på sitt förslag när den är aktuell, vilket betyder att kommunfullmäktige bör kunna lämna svar till motionären inom 6-8 månader.

När ska motioner vara inne?

En motion ska sändas till föreningen i enlighet med stadgarna, eller i god tid innan stämman om inte stadgarna säger något. Enligt Fastighetsägarnas mönsterstadgar ska en medlem framställa sin begäran senast den 1 februari om inte styrelsen meddelar något annat. Motionerna ska sedan beredas i styrelsen.

Hur man öppnar ett årsmöte?

01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga “Jag förklarar mötet öppnat!”. Därefter går man vidare till första riktiga punkten på dagordningen.

LÄS DETTA  Vad är zon 2 träning?

Hur håller man i ett årsmöte?

Årsmötet är föreningens viktigaste möte. Då väljer medlemmarna styrelse, revisorer och valberedning samt diskuterar och beslutar om framtiden. Det som beslutas på ett årsmöte kan bara ändras av ett nytt årsmöte. Det står i stadgarna när årsmötet ska hållas och vilka ärenden som ska behandlas.

Vad händer om ingen kommer på årsmötet?

En ideell förening måste hålla årsmöte. Om den inte gör det så kan den i princip inte fortsätta, utan måste avvecklas. Om första försöket att hålla årsmöte misslyckas, så måste styrelsen sammankalla ett nytt. Detta bör göras på sådant sätt att medlemmarna förstår betydelsen av att närvara.

Vad gör en rösträknare på ett årsmöte?

Rösträknare gör just det – räknar röster. Är det ett större möte till exempel ett årsmöte bör man välja rösträknare i jämna par (två, fyra osv.). Ett formellt möte har en dagordning. Det är en lista med punkter över de ärenden som ska tas upp på mötet.

Hur ser ett årsmöte ut?

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Årsmötet beslutar om vilka personer som får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och som revisorer. Styrelsen ska företräda medlemmarna mellan årsmötena. De förvaltar och genomför de beslut som medlemmarna har tagit.

Kan man ogiltigförklara ett årsmöte?

Med klandertalan menas en rätt att få ett beslut prövat av rätten. Av praxis har framkommit att en klandertalan inte kan formuleras som att ogiltigförklara ett helt årsmöte, utan en klandertalan får föras mot varje enskilt beslut som fattades under mötet, se hovrättens avgörande i RÅ 2012:33.

Får styrelsen rösta på ett årsmöte?

Huvudregeln är att varje röst ger lika rätt men att annat kan bestämmas i stadgarna. Du uppger att ni i era stadgar har givit varje medlem (klubb) två röster vardera. Om stadgarna inte innehåller någon ytterligare bestämmelse om rösträtt så ska inte styrelseledamöterna också ges rösträtt.

LÄS DETTA  Vad gör man när man är 13 år?

Leave a Comment