Hur skriver man en motion till ett årsmöte?

När du skriver en motion, skriv gärna kort och kärnfullt. Fler ord stärker inte alltid argumenten. Tänk på att andra enkelt ska kunna ta till sig av dina argument och förslag. En av de vanligaste frågorna som uppstår när man läser en motion är vad motionären egentligen vill.

Hur skriver man en motion exempel?

Varje motion ska innehålla fyra delar:

Förslag till beslut – Skriv vad ert förslag handlar om och vad ni vill åstadkomma med förslaget. Använd maximalt 500 tecken inklusive blanksteg. Motivering – Texten ska övertyga om varför förslaget bör antas. Den ska vara maximalt 3000 tecken lång inklusive blanksteg.

LÄS DETTA  Hur gör man HLR på en gravid?

Kan styrelsen neka motion?

Styrelsen ska alltid föreslå bifall (godkännande) eller avslag på din motion. Då föreslår styrelsen årsmötet att tycka på ett speciellt sätt om motionen. En motion måste lämnas in så att styrelsen kan avge ett yttrande före årsmötet.

Hur skriver man en motion till ett årsmöte? – Related Questions

Kan en styrelse lägga en motion?

Som medlem kan man skriva hur många motioner som helst och flera medlemmar kan lämna in en gemensam motion. Även styrelsens medlemmar kan lämna in motioner. Alla motioner som lämnas in till styrelsen ska tas upp på årsmötet, även de som styrelsen föreslår att de avslås.

Hur skriver man en motion till styrelsen?

Så här skriver du en motion
 1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
 2. Skriv vad ärendet handlar om.
 3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
 4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
 5. Skicka eller lämna personligen din motion till din styrelse.

Vad får styrelsen inte besluta om?

Styrelsen får till exempel enligt Fastighetsägarnas mönsterstadgar inte bygga om eller riva fast egendom utan att ha tillstånd av föreningsstämman. Däremot får styrelsen, om inte föreningsstämman bestämt något annat, besluta om inteckning i föreningens fasta egendom eller tomträtt.

Måste alla motioner tas upp på stämman?

Samtliga motioner ska tas upp i kallelsen/dagordningen för stämman. Det ska i kallelsen finnas uppgift om vad respektive motion innehåller och helst även styrelsens förslag till beslut.

Vem kan lämna in en motion?

I lagstiftande och offentliga organ är det vanligt att motionsrätten är exklusiv för ledamöterna. I Sveriges riksdag kan endast riksdagsledamöter lämna motioner; i svenska kommuner och regioner kan fullmäktigeledamöter och tjänstgörande ersättare lämna motioner.

LÄS DETTA  Vad görs vid en revision?

När ska motioner vara inlämnade?

Men riksdagen kan på förslag av talmannen besluta om annan tid. Allmänna motionstiden 2022 började måndagen den 26 september klockan 11 och slutade onsdagen den 23 november klockan 16.30.

Vad händer om ingen kommer på årsmötet?

En ideell förening måste hålla årsmöte. Om den inte gör det så kan den i princip inte fortsätta, utan måste avvecklas. Om första försöket att hålla årsmöte misslyckas, så måste styrelsen sammankalla ett nytt. Detta bör göras på sådant sätt att medlemmarna förstår betydelsen av att närvara.

Vad är det för skillnad mellan en proposition och en motion?

De flesta lagar börjar med att regeringen lämnar ett förslag till riksdagen, en proposition. Riksdagsledamöterna kan också lämna förslag till riksdagen. Ledamöternas förslag kallas motioner.

Hur svarar styrelsen på en motion?

MOTIONSSVAR. Styrelsen svarar på alla motioner som skickas till föreningsmötet. Styrelsen kan yrka på att bifalla motionen eller avslå motionen. Styrelsen kan även göra förändringar i motionen (lägga, ta bort eller skriva om delar) och lägga fram sin egen version av motionen.

Får styrelsen rösta på ett årsmöte?

Huvudregeln är att varje röst ger lika rätt men att annat kan bestämmas i stadgarna. Du uppger att ni i era stadgar har givit varje medlem (klubb) två röster vardera. Om stadgarna inte innehåller någon ytterligare bestämmelse om rösträtt så ska inte styrelseledamöterna också ges rösträtt.

Vem är ordförande på årsmöte?

Mötets ordförande är den som håller ordning på mötet och vem som är i tur att tala, helt enkelt den person som leder mötet. Behöver inte vara samma som föreningens ordförande. Personen ska leda mötet objektivt och opartiskt. Övriga frågor som finns under ett årsmöte, som inte står med i dagordningen.

LÄS DETTA  Vad kostar ett gymkort på 24 7?

Hur man öppnar ett årsmöte?

Innan mötet
 1. Läs igenom era stadgar. I stadgarna finns regler för hur ert årsmöte ska hållas, vilka punkter som ska diskuteras och annan nyttig information.
 2. Boka ett datum.
 3. Bestäm hur mötet ska hållas.
 4. Gör en dagordning.
 5. Skriv en verksamhetsberättelse.
 6. Gör ett bokslut.

Vad bestäms på ett årsmöte?

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Årsmötet beslutar om vilka personer som får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och som revisorer. Styrelsen ska företräda medlemmarna mellan årsmötena. De förvaltar och genomför de beslut som medlemmarna har tagit.

Leave a Comment