Hur skriver man en revisionsberättelse?

I revisionsberättelsen ska det framgå vad revisorerna har granskat, t. ex. styrelseprotokoll, kassaböcker, bokföring osv. Revisorerna ska i revisionsberättelsen ge förslag till huruvida de förslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet eller inte.

Vad får en revisor inte göra?

En revisor får inte vara jävig
  • En styrelseledamot får inte vara revisor.
  • Revisorn får inte göra den löpande bokföringen eller annan redovisning.
  • En revisor får inte hantera föreningens kapital.
  • Den som utses till revisor får inte vara närstående till någon i styrelsen.

Vad säger revisorn på årsmötet?

Revisorerna skriver till årsmötet en så kallad ”revisionsberättelse”. Där berättar revisorerna om styrelsen har skött föreningen på rätt sätt under året, t ex om de har följt förra årsmötets beslut samt föreningens stadgar. Revisorerna tittar också på föreningens ekonomi och undersöker om den skötts på rätt sätt.

LÄS DETTA  Hur kan man testa sin styrka?

Hur skriver man en revisionsberättelse? – Related Questions

Vad är god revisionssed?

God revisionssed är en rättslig standard som ställer krav på planeringen, bemanningen och genomförandet av uppdraget samt på revisorns rapportering och dokumentation av revisionsuppdraget. Revisionen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver (9 kap. 3 § aktiebolagslagen [2005:551]).

Vad tittar en revisor på?

Revisorn ska granska företagets bokföring och redovisning. En revision är en oberoende granskning som visar hur väl företagets rutiner fungerar, att alla intäkter och kostnader redovisas och att inget glömts bort. Revisorn ska också granska viktiga beslut som fattas i företaget.

Vad gör valberedningen på årsmötet?

Valberedningens arbete

Valberedningens uppdrag är att ge beslutsfattarna – medlemmarna på den ordinarie föreningsstämman – förslag på lämpliga kandidater för de olika posterna som ska tillsättas. Främst föreslår valberedningen styrelseledamöter och revisorer.

Vad händer om ingen kommer på årsmötet?

En ideell förening måste hålla årsmöte. Om den inte gör det så kan den i princip inte fortsätta, utan måste avvecklas. Om första försöket att hålla årsmöte misslyckas, så måste styrelsen sammankalla ett nytt. Detta bör göras på sådant sätt att medlemmarna förstår betydelsen av att närvara.

Kan revisorn begära styrelsemöte?

Många föreningar väljer dock att alltid kalla suppleanterna till styrelsemötena så att de kan hålla sig uppdaterade om vad som sker i föreningen, vilket underlättar om de ska träda in och tjänstgöra. Revisorn däremot kan inte kräva att få delta på styrelsemöten.

Måste valberedningen vara med på årsmötet?

Presentera förslaget.

Vi rekommenderar att minst en person ur valberedningen deltar på årsmötet, dels för att läsa upp valberedningens rapport med förslagen, dels för att svara på eventuella frågor. Det ingår inte i valberedningens uppdrag att ge förslag på valberedning, den biten är upp till årsmötesdeltagarna.

LÄS DETTA  Hur många dagar i veckan ska man styrketräna?

Kan styrelsen lägga sig i valberedningens arbete?

Valberedningen arbetar helt och hållet på uppdrag av ägarna, det vill säga föreningens medlemmar. Styrelsen har inget mandat att lägga sig i valberednings arbete.

Kan en revisor sitta i valberedningen?

Det är inget som hindrar att valberedningen föreslår sig själva till styrelseledamöter, suppleanter, revisorer eller andra förtroendeuppdrag i föreningen. Självklart kan medlemmarna på föreningsstämman komma med andra förslag än valberedningens.

Kan man sitta i valberedning och styrelse?

Voluntarius svar: Enligt god föreningssed kan en styrelseledamot inte samtidigt sitta i valberedningen. Det är alltså inte tillåtet. Det är inte olagligt, men betraktas som odemokratiskt. Däremot är det mycket vanligt och praktiskt lämpligt att en styrelseledamot som just avgått blir invald i valberedningen.

Kan man ha en styrelse utan ordförande?

Styrelsen i en bostadsrättsförening måste enligt lag ha en ordförande. Om ordföranden har avgått eller om man inte hittar någon som är beredd att ställa upp, är alternativet att stämman beslutar att styrelsen i fortsättningen konstituerar sig själv.

Kan en styrelse lägga en motion?

Som medlem kan man skriva hur många motioner som helst och flera medlemmar kan lämna in en gemensam motion. Även styrelsens medlemmar kan lämna in motioner. Alla motioner som lämnas in till styrelsen ska tas upp på årsmötet, även de som styrelsen föreslår att de avslås.

Kan en valberedning föreslå sig själv?

Sanningen är att det inte finns några regler för hur detta ska göras. Valberedningen borde definitivt inte ha uppgiften att föreslå sig själv för omval. Uppgiften bör inte heller tas av styrelsen eller ordföranden i styrelsen – som tydligen är relativt frekvent.

LÄS DETTA  Får man vara barfota i boxning?

Hur många ska sitta i en valberedning?

Föreningens valberedning väljs av årsmötet. Den bör bestå av minst tre personer, men det kan vara fler, lite beroende på föreningens stor- lek och spridning. Exakt vad som ingår i val- beredningens uppdrag framgår i föreningens stadgar.

Vad ska en valberedning göra?

Valberedningen har en central roll i en ideell förening. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer.

Leave a Comment