Hur skriver man valberedningens förslag?

Valberedningens förslag ska presenteras, och val förrättas, och hur det görs är viktigt! Först och främst, valberedningens förslag bör vara skriftligt, och bör om möjligt delas ut tillsammans med kallelsen. Och förslaget ska vara tydligt och fullständigt, så att alla förstår hur den nya styrelsen kan komma att se ut.

Vad är valberedningens uppgift?

Valberedningens uppdrag handlar om att sätta ihop en handlingskraftig klubbstyrelse som speglar er arbetsplats. Som valberedare samlar du in medlemmarnas förslag och ser till att det finns kandidater till uppdragen i klubben.

Kan styrelsen lägga sig i valberedningens arbete?

Valberedningen arbetar helt och hållet på uppdrag av ägarna, det vill säga föreningens medlemmar. Styrelsen har inget mandat att lägga sig i valberednings arbete.

Hur skriver man valberedningens förslag? – Related Questions

Kan en revisor sitta i valberedningen?

Det är inget som hindrar att valberedningen föreslår sig själva till styrelseledamöter, suppleanter, revisorer eller andra förtroendeuppdrag i föreningen. Självklart kan medlemmarna på föreningsstämman komma med andra förslag än valberedningens.

Får styrelse påverka valberedning?

Valberedningen arbetar på uppdrag av föreningens medlemmar och dess uppgift är att säkerhetsställa att föreningen har en fungerande styrelse. Styrelsen har således inte mandat att varken styra eller påverka valberedningens arbete.

Kan valberedningen föreslå arvode?

Valberedningen kan få ett arvode för sin insats liksom revisorerna. Inget hindrar heller att också andra beslut om arvo- den fattas av stämman. Men man ska skilja på arvoden och ersättningar för arbetsinsatser. Exempelvis betalning för olika förvaltningsuppdrag är en sak för styrelsen att besluta om.

Vem godkänner revisionsberättelsen?

Det är styrelsen som ansvarar för att årsredovisningen upprättas och revisorn granskar att detta blivit korrekt gjort och skriver revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman. Årsredovisningen ska skrivas under av samtliga ledamöter och VD.

Kan man sitta i valberedning och styrelse?

Voluntarius svar: Enligt god föreningssed kan en styrelseledamot inte samtidigt sitta i valberedningen. Det är alltså inte tillåtet. Det är inte olagligt, men betraktas som odemokratiskt. Däremot är det mycket vanligt och praktiskt lämpligt att en styrelseledamot som just avgått blir invald i valberedningen.

Får styrelse påverka valberedning?

Valberedningen arbetar på uppdrag av föreningens medlemmar och dess uppgift är att säkerhetsställa att föreningen har en fungerande styrelse. Styrelsen har således inte mandat att varken styra eller påverka valberedningens arbete.

Vad händer om valberedningen avgår?

Måste man ha en valberedning? Det finns inget lagkrav på att en bostadsrättsförening måste ha en valberedning, däremot kan ett sådant krav finnas i stadgarna. Om delar av eller hela valberedningen avgår, brukar man normalt inte kalla till en extra föreningsstämma för att utse ny valberedning.

Måste valberedningen vara med på årsmötet?

Presentera förslaget.

Vi rekommenderar att minst en person ur valberedningen deltar på årsmötet, dels för att läsa upp valberedningens rapport med förslagen, dels för att svara på eventuella frågor. Det ingår inte i valberedningens uppdrag att ge förslag på valberedning, den biten är upp till årsmötesdeltagarna.

Vad händer om ingen vill vara ordförande?

Vad kan ni göra? Om föreningen inte vill välja ordförande pga. att ni inte vill lägga allt ansvar på en person så kan ni exempelvis skriva i stadgarna att “alla medlemmar i föreningen eller styrelsen har lika stort ansvar för frågor som berör den ideella föreningen” eller liknande.

Leave a Comment