Kan valberedning nominera sig själv?

Det tillhör god sed inom föreningslivet att en valberedning inte föreslår sig själv. Om en ledamot av valberedningen kandiderar måste denne först lämna valberedningen.

Kan en styrelseledamot sitta i valberedningen?

Voluntarius svar: Enligt god föreningssed kan en styrelseledamot inte samtidigt sitta i valberedningen. Det är alltså inte tillåtet. Det är inte olagligt, men betraktas som odemokratiskt. Däremot är det mycket vanligt och praktiskt lämpligt att en styrelseledamot som just avgått blir invald i valberedningen.

Vad händer om valberedningen inte är överens?

Tre dagar före kongressen lägger valberedningen fram sitt förslag till ny ordförande i Fastighets. Samma gäller posten som avtalssekreterare. Däremot kan valberedningen inte enas om vem som ska bli andre ordförande.

Kan valberedning nominera sig själv? – Related Questions

Vad innebär det att sitta i valberedning?

Valberedning, inom vissa organisationer kallad nomineringskommitté, är en förtroendevald arbetsgrupp inom en organisation (såsom ett bolag, ett politiskt parti eller en förening) vars mål är att förbereda val av funktionärer, till exempel styrelse.

LÄS DETTA  Vad är syftet med rörelse i förskolan?

Får styrelse påverka valberedning?

Valberedningen arbetar på uppdrag av föreningens medlemmar och dess uppgift är att säkerhetsställa att föreningen har en fungerande styrelse. Styrelsen har således inte mandat att varken styra eller påverka valberedningens arbete.

Vad händer om styrelsen inte är fulltalig?

Om styrelsen inte är fulltalig, måste i många föreningar mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter enas för att beslutet ska kunna fattas. Bestämmelser om röstningen ska finnas i stadgarna.

Vad händer om en förening inte har en ordförande?

Ingen kan tvingas bli vald som styrelseordförande mot sin vilja. Skulle föreningen inte ha någon ordförande behöver inte styrelsen enligt min bedömning upplösas, däremot kan det få effekt på huruvida föreningen fortfarande kan betraktas som en juridisk person.

Vad händer om ingen kommer på årsmötet?

En ideell förening måste hålla årsmöte. Om den inte gör det så kan den i princip inte fortsätta, utan måste avvecklas. Om första försöket att hålla årsmöte misslyckas, så måste styrelsen sammankalla ett nytt. Detta bör göras på sådant sätt att medlemmarna förstår betydelsen av att närvara.

Måste valberedningen vara med på årsmötet?

Presentera förslaget.

Vi rekommenderar att minst en person ur valberedningen deltar på årsmötet, dels för att läsa upp valberedningens rapport med förslagen, dels för att svara på eventuella frågor. Det ingår inte i valberedningens uppdrag att ge förslag på valberedning, den biten är upp till årsmötesdeltagarna.

Kan styrelsen lägga sig i valberedningens arbete?

Valberedningen ska givetvis lyssna på detta och ta till sig den information de kan ha nytta av. Däremot ska varken medlemmarna eller styrelsen lägga sig i valberedningens arbete. Det är valberedningen som tar besluten om vilka personer de ska föreslå och deras val ska inte styras av någon utifrån.

LÄS DETTA  Vart ska man gå på dejt i Stockholm?

Hur många ska sitta i en valberedning?

Föreningens valberedning väljs av årsmötet. Den bör bestå av minst tre personer, men det kan vara fler, lite beroende på föreningens stor- lek och spridning. Exakt vad som ingår i val- beredningens uppdrag framgår i föreningens stadgar.

Hur många i en valberedning?

Valberedningen väljs årsvis vid årsstämman och består oftast av 2-3 personer (varav en är sammankallande) som är boende i föreningen. Valberedningen består ofta av tidigare styrelsemedlemmar som är väl insatta i vad som ingår i styrelseuppdraget.

Hur många får sitta i en styrelse?

I ett aktiebolag måste det finnas minst en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. Om styrelsen har färre än tre styrelseledamöter ska det finnas minst en styrelsesuppleant. Tänk på att det kan vara bra för företaget att ha en styrelse bestående av erfarna personer med olika kunskaper och affärskontakter.

Finns ingen valberedning?

Det finns inget lagkrav på att en bostadsrättsförening måste ha en valberedning, däremot kan ett sådant krav finnas i stadgarna. Om delar av eller hela valberedningen avgår, brukar man normalt inte kalla till en extra föreningsstämma för att utse ny valberedning.

Leave a Comment