Kan valberedningen sitta i styrelsen?

Fråga: Kan/bör samma person vara medlem i både valberedning och styrelse? Voluntarius svar: Enligt god föreningssed kan en styrelseledamot inte samtidigt sitta i valberedningen. Det är alltså inte tillåtet.

Kan styrelsen lägga sig i valberedningens arbete?

Valberedningen ska givetvis lyssna på detta och ta till sig den information de kan ha nytta av. Däremot ska varken medlemmarna eller styrelsen lägga sig i valberedningens arbete. Det är valberedningen som tar besluten om vilka personer de ska föreslå och deras val ska inte styras av någon utifrån.

Hur länge sitter man i valberedning?

Att tala med medlemmar och styrelseledamöter om deras syn på styrelsens förmåga att leda föreningen är en viktig del av valberedningens arbete. Årsmötet väljer vilka som ska sitta i valberedningen. Hur många ledamöter samt för hur lång mandatperiod de sitter, ska regleras i stadgarna.

LÄS DETTA  Är promenader bra för att gå ner i vikt?

Kan valberedningen sitta i styrelsen? – Related Questions

Hur många ska sitta i en valberedning?

Föreningens valberedning väljs av årsmötet. Den bör bestå av minst tre personer, men det kan vara fler, lite beroende på föreningens stor- lek och spridning. Exakt vad som ingår i val- beredningens uppdrag framgår i föreningens stadgar.

Vad innebär det att sitta i valberedningen?

Valberedningens uppdrag är att ge beslutsfattarna – medlemmarna på den ordinarie föreningsstämman – förslag på lämpliga kandidater för de olika posterna som ska tillsättas. Främst föreslår valberedningen styrelseledamöter och revisorer.

Kan en valberedning avgå?

Om valberedningen i stadgarna

Om valberedningen avgår under mandattiden, brukar man inte kalla till extra föreningsstämma enbart för att tillsätta en ny valberedning. Men om man tror att det kommer att bli svårt att få ihop en ny styrelse vid nästa ordinarie föreningsstämma, kan det vara en bra idé.

Hur länge får man sitta som ordförande?

I lag om handelsbolag och enkla bolag föreskriva inga krav om styrelse eller ordförande. Ordförande kan alltså sitta hur lång tid som helst, förutsatt att denne vid varje val blir återvald.

När ska valberedningens förslag presenteras?

Valberedningens rapport med förslag ska, tillsammans med övriga möteshandlingar, vara tillgängliga för medlemmarna minst tre veckor före årsmötet. Det betyder att ni i valberedningen måste skicka in den till styrelsen minst fyra veckor före årsmötet för att ge rimliga tidsmarginaler åt dem som ska ombesörja utskicket.

Kan valberedningen avsätta styrelseledamot?

En styrelseledamot kan antingen självmant välja att avgå eller så kan den eller de som utsett styrelseledamoten besluta om det. Eftersom det framgår att bolagsstämman utsåg styrelseledamoten, så är det endast bolagsstämman som kan besluta om styrelseledamotens förtida avgång.

LÄS DETTA  Vad är skillnaden på en fysioterapeut och en sjukgymnast?

Kan valberedningen föreslå arvode?

Valberedningen kan få ett arvode för sin insats liksom revisorerna. Inget hindrar heller att också andra beslut om arvo- den fattas av stämman. Men man ska skilja på arvoden och ersättningar för arbetsinsatser. Exempelvis betalning för olika förvaltningsuppdrag är en sak för styrelsen att besluta om.

Vad händer om ingen vill vara ordförande?

Styrelsen i en bostadsrättsförening måste enligt lag ha en ordförande. Om ordföranden har avgått eller om man inte hittar någon som är beredd att ställa upp, är alternativet att stämman beslutar att styrelsen i fortsättningen konstituerar sig själv. Det innebär att styrelsen själv utser en ordförande inom styrelsen.

Kan man avgå som ordförande?

Anmäl egen avgång

Om du vill avgå ur styrelsen, som firmatecknare, verkställande direktör eller särskild delgivningsmottagare ska du anmäla det till styrelsen. Har du valts av någon annan än bolagsstämman ska du också anmäla din avgång ur styrelsen till den. Du anmäler din avgång på verksamt.se.

Får ordförande ta egna beslut?

Styrelsens ansvar

Om en ledamot märker att styrelsens ordförande fattar egna beslut utan att förankra dem hos resten av styrelsen, har ledamöterna ett ansvar att säga ifrån och förklara att alla beslut ska diskuteras och fattas av styrelsen i sin helhet.

Får styrelsen rösta på ett årsmöte?

Även propositionerna ska skickas ut till medlemmarna i god tid före mötet så alla har möjlighet att sätta sig in i de olika frågorna. Styrelsen är också ansvarig för att se till att de som är röstberättigade får sitt röstkort. Ett röstkort är ett bevis på att personen är medlem och har rösträtt på årsmötet.

LÄS DETTA  Kan man få huvudvärk av starka dofter?

Hur länge får en förening vara utan ordförande?

Ingen kan tvingas bli vald som styrelseordförande mot sin vilja. Skulle föreningen inte ha någon ordförande behöver inte styrelsen enligt min bedömning upplösas, däremot kan det effekt på huruvida föreningen fortfarande kan betraktas som en juridisk person.

Har medlemmar rätt att läsa styrelseprotokoll?

Styrelseprotokollen är inte offentliga. Varken medlemmarna eller utomstående har rätt att ta del av protokollen. Styrelsen får inte lämna ut information som kan skada medlem eller föreningen. Sittande styrelseledamöter och föreningens revisor har dock rätt att ta del av samtliga protokoll.”.

Leave a Comment