Vad är en intresseavvägning?

Den rättsliga grunden intresseavvägning innebär att ni i vissa fall får behandla personuppgifter. Det gäller bara om era intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

Vad är en uppgift av allmänt intresse?

Uppgifter av allmänt intresse kan till exempel vara privat hälso- och sjukvård, privat skolverksamhet, kollektivtrafik, järnvägstrafik och flygtrafik. Vissa myndigheter, till exempel Lantmäteriet, har av riksdagen eller regeringen getts befogenhet att bedriva viss uppdragsverksamhet.

När får man lämna ut personuppgifter?

Dataskyddslagen förtydligar dock att den som behandlar känsliga personuppgifter bara får lämna ut dem till en utomstående om det finns en uttrycklig skyldighet att göra det i en lag, ett myndighetsbeslut eller på grund av ett avtal, eller med ett uttryckligt samtycke.

LÄS DETTA  Vad är Friskvårdskort?

Vad är en intresseavvägning? – Related Questions

Vilka uppgifter ska man inte lämna ut?

Skatteverket ska normalt inte lämna ut sekretessbelagda uppgifter via e-post. Huvudregeln är att Skatteverket inte kan skicka uppgifter som omfattas av sekretess till en extern mottagare via e-post. Sekretessbelagda uppgifter får inte skickas via e-post ens till den som uppgifterna berör.

Är personnummer en offentlig handling?

Personnummer är inte skyddade; de finns i många olika offentliga register, som är lätta att komma åt till exempel via nätet.

Vilka personuppgifter får publiceras?

Ett utgivningsbevis innebär att en webbplats får grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Grundlagsskyddet gör att det blir tillåtet att publicera personuppgifter som till exempel namn och adress utan att företaget som driver webbplatsen behöver din tillåtelse.

När kan en person utöva sin rätt att få tillgång till sina uppgifter?

Rätt att göra invändningar

Den registrerade har rätt att invända mot den personuppgiftsansvarigas behandling av hans eller hennes personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Får man lämna ut personuppgifter till polisen?

När du skickar in något till polisen blir det normalt en allmän handling som diarieförs och bevaras i enlighet med arkivlagstiftningen. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen men skyddas i vissa fall av sekretess.

När får kommunen inte lämna ut personuppgifter?

Dataskyddsförordningen hindrar inte att personuppgifter i allmänna handlingar lämnas ut för att myndigheter ska kunna uppfylla skyldigheten att lämna ut allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. Om myndigheten väljer att lämna ut allmänna handlingar digitalt krävs att reglerna i dataskyddsförordningen följs.

LÄS DETTA  Vad är råvaror och förnödenheter?

Vilka personuppgifter räknas som känsliga personuppgifter?

Med känsliga personuppgifter menas uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, eller medlemskap i fackförening och uppgifter om hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera

Vem äger personuppgifter i en kommun?

Inom kommunen är det den nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna som är personuppgiftsansvarig. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifterna behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Hur länge ska man spara personalakter?

Enligt den svenska bokföringslagen måste ett företags löneunderlag sparas, det vill säga arkiveras, i minst sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Men då en lönefordran preskriberas först efter tio år, bör löneunderlag således sparas tills preskriptionen löpt ut.

Hur länge ska man spara sina räkningar?

Som privatperson bör du göra så här: Spara kvitton på varor och tjänster i tre år, eftersom det är så länge du kan klaga på (reklamera) en vara eller tjänst enligt lag. Allt du använder som underlag i din deklaration och som inte går att få fram elektroniskt bör du spara i sex år.

Måste man spara gamla anställningsavtal?

Det finns anledning till att ha kvar exempelvis ett anställningsavtal. Detta eftersom den före detta anställde kan hävda fel i pensionsunderlaget. Därför bör anställningsavtal sparas fram till pensionsålder, enligt LAS, 2019. Endast nödvändiga dokument som rör den före detta anställde ska finnas kvar.

Hur länge ska man spara på lönespecifikationer?

Löneuppgifter. Löneunderlag ska sparas i minst tio år eftersom en så kallad ostridig lönefordran preskriberas först efter tio år. Observera att detta innebär att dessa uppgifter ska sparas längre tid än vad bokföringslagen kräver.

LÄS DETTA  Vad betyder PA anläggning?

Leave a Comment