Vad görs vid en revision?

Revisorn ska granska företagets bokföring och redovisning. En revision är en oberoende granskning som visar hur väl företagets rutiner fungerar, att alla intäkter och kostnader redovisas och att inget glömts bort. Revisorn ska också granska viktiga beslut som fattas i företaget.

När sker revision?

Revision får ske för att kontrollera att det finns förutsättningar att fullgöra uppgiftsskyldighet enligt 15–35 kap. SFL som kan antas uppkomma (41 kap. 2 § första stycket 2 SFL). Med det avses att revision kan genomföras även för en period för vilken uppgiftsskyldighet ännu inte inträtt (s.k. löpande period).

Vad görs vid en revision? – Related Questions

Hur mycket kostar det att ha en revisor?

Ofta kan det gå på mellan 10 000 och 20 000 kronor. Priset för en revisors tjänster kan dock variera beroende på en rad faktorer. Priset påverkas inte minst vad som ska göras, vad som ingår i tjänsten och hur eftertraktad revisorn är. Ditt företags förutsättningar kan också inverka på kostnaden.

Vad får en revisor inte göra?

En revisor får inte vara jävig
  • En styrelseledamot får inte vara revisor.
  • Revisorn får inte göra den löpande bokföringen eller annan redovisning.
  • En revisor får inte hantera föreningens kapital.
  • Den som utses till revisor får inte vara närstående till någon i styrelsen.

Hur ofta gör Skatteverket revision?

Varje år gör Skatteverket kontroller av inlämnade inkomstdeklarationer för att säkerställa att rätt uppgifter lämnats in och rätt skatt betalats.

Vem behöver revision?

Revisionen är obligatorisk om du har ett aktie-, kommandit- eller öppet bolag eller andelslag och om två av följande villkor uppfylls både under den avslutade och den föregående räkenskapsperioden: företagets omsättning är minst 200 000 euro. företagets balansomslutning är minst 100 000 euro.

Hur många revisorer behövs?

Föreningen ska ha en auktoriserad revisor om minst två av de följande förutsättningarna är uppfyllda under de två senaste räkenskapsåren: mer än 50 anställda i medeltal. mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning. mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning.

Hur väljer man en revisor?

Styrelsen är skyldig att ansöka om att Bolagsverket ska utse en revisor om en ny revisor inte utses av bolagsstämman eller av den som enligt bolagsordningen ska utse revisor i aktiebolaget. Andra personer, med eller utan koppling till aktiebolaget, kan också ansöka om det.

LÄS DETTA  Vad kostar det att vara med i GS facket?

Kan vem som helst vara revisor?

Vem som helst kan kalla sig revisor, men auktoriserade och godkända revisorer har sina titlar skyddade enligt revisorslagen (2001:883). I Sverige är det Revisorsnämnden (RN) som ansvarar för både auktorisation av revisorer och registrering av revisionsbolag.

Kan revisor sitta i styrelsen?

En revisor får inte vara i beroendeställning till någon medlem i styrelsen eller till någon föreningsmedlem. Revisorn får inte ha en skuld till föreningen (ett undantag är dock om det handlar om årsavgiften för medlemskap).

Vad säger revisorn på årsmötet?

Revisorerna skriver till årsmötet en så kallad ”revisionsberättelse”. Där berättar revisorerna om styrelsen har skött föreningen på rätt sätt under året, t ex om de har följt förra årsmötets beslut samt föreningens stadgar. Revisorerna tittar också på föreningens ekonomi och undersöker om den skötts på rätt sätt.

Vem passar som revisor?

Vilka kurser behöver jag läsa om jag vill bli revisor? För att få jobbet som revisorsassistent, Audit associate, behöver du en kandidatexamen inom ett ekonomiskt ämne. Det behöver inte vara företagsekonomi. Efter minst 3 år som Audit associate har du möjlighet att skriva provet för att bli auktoriserad revisor.

Vem får jobba som revisor?

För att bli auktoriserad revisor krävs att du genomfört en teoretisk och praktisk utbildning om totalt sex år samt därefter avlagt ett prov hos Revisorsinspektionen. Den teoretiska utbildningen ska bestå av att du har minst en kandidatexamen i valfritt ämne från universitet eller högskola.

Är det kul att jobba som revisor?

Först arbetar man som assistent och sedan kan man bli Auktoriserad och ha egna kunder. Beroende på var man jobbar kan man eventuellt även bli delägare. Folk brukar ha uppfattningen att revisorer är stela och tråkiga men här där jag jobbar är vi ett väldigt roligt gäng! Lyssna inte på fördomar om olika yrken.

LÄS DETTA  Hur stor pool för att kunna simma?

Leave a Comment