Vad ska ett styrelseprotokoll innehålla?

Vad är ett styrelseprotokoll?

Protokoll från styrelsemöten, eller helt enkelt “styrelseprotokoll”, är de officiella anteckningarna från alla styrelsemöten i ett bolag. Huvudsyftet med protokollet är att anteckna eventuella beslut som fattas av styrelsen.

Hur skriver man ett styrelseprotokoll?

Ett protokoll ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet, vilka som varit närvarande samt för varje ärende de yrkanden som framställts och de beslut som fattats. Protokollet ska visa om någon ledamot varit frånvarande under någon paragraf. Har omröstning skett ska anges hur rösterna fördelat sig.

Har man rätt att se styrelseprotokoll?

Styrelseprotokollen är inte offentliga. Varken medlemmarna eller utomstående har rätt att ta del av protokollen. Styrelsen får inte lämna ut information som kan skada medlem eller föreningen. Sittande styrelseledamöter och föreningens revisor har dock rätt att ta del av samtliga protokoll.”.

LÄS DETTA  Var kan man springa i Göteborg?

Vad ska ett styrelseprotokoll innehålla? – Related Questions

Är styrelseprotokoll offentliga?

Styrelseprotokollen är inte offentliga. Varken medlemmarna eller utomstående har rätt att ta del av protokollen. Styrelsen får inte lämna ut information som kan skada medlem eller föreningen. Sittande styrelseledamöter och föreningens revisor har dock rätt att ta del av samtliga protokoll.

Måste alla styrelseledamöter skriva under styrelseprotokoll?

Alla styrelseledamöter måste vara överens om sättet att besluta, det vill säga att det sker per capsulam. Alla styrelseledamöter ska skriva under protokollet. Datum ska framgå av protokollet (när beslutet skett). Ordförande, protokollförare och justerare behöver inte väljas.

Är styrelseprotokoll i aktiebolag offentlig handling?

Ett styrelseprotokoll är ingen offentlig handling. Styrelseledamöter och revisor får lov att ta del av alla protokoll, dock varken medlemmar eller utomstående. Styrelseprotokollen ska skapas i nummerordning och förvaras på ett säkert sätt.

Är Föreningsprotokoll offentliga?

Enligt Föreningslagen § 31 har alla medlemmar rätt att ta del av protokollet över föreningens möten (årsmöten). Styrelsen protokoll är däremot inte offentliga om inte föreningen själv vill publicera dem. Inte ens medlem i föreningen har rätt att få protokollet.

Måste styrelseprotokoll sparas i original?

Protokollen ska förvaras på betryggande sätt enligt bostadsrättslagen, men detta indikerar inte att det är pappersprotokoll utan måste tolkas så att även elektroniska protokoll ska förvaras på betryggande sätt. För årsredovisningar gäller att dessa blir sparade i pappersform.

Är Årsmötesprotokoll offentliga?

Stämmoprotokollet är inte offentlig handling. Men det ska hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman (lag om ekonomiska föreningar 7:10 fjärde stycket). Detta ska tolkas som att det får dröja högst tre veckor innan medlemmarna ska få tillgång till protokollet.

LÄS DETTA  Är det bra att springa på vintern?

Har en styrelse tystnadsplikt?

Ledamot i bostadsrättsföreningens styrelse har tystnadsplikt när det gäller det som avhandlas på styrelsens sammanträden.

Måste styrelseprotokoll vara numrerade?

Styrelseprotokoll måste vara numrerade och föras i nummerföljd. Denna regel syftar till att försvåra eventuella manipulationer av protokollen, men har ingen egentlig sanktion kopplad till sig.

Får styrelsen rösta på ett årsmöte?

Även propositionerna ska skickas ut till medlemmarna i god tid före mötet så alla har möjlighet att sätta sig in i de olika frågorna. Styrelsen är också ansvarig för att se till att de som är röstberättigade får sitt röstkort. Ett röstkort är ett bevis på att personen är medlem och har rösträtt på årsmötet.

Kan en styrelse lägga en motion?

Som medlem kan man skriva hur många motioner som helst och flera medlemmar kan lämna in en gemensam motion. Även styrelsens medlemmar kan lämna in motioner. Alla motioner som lämnas in till styrelsen ska tas upp på årsmötet, även de som styrelsen föreslår att de avslås.

Kan gifta par sitta i samma styrelse?

vara minst 18 år normalt vara medlemmar i föreningen, om inte annat är bestämt i stadgarna inte vara försatta i konkurs, ha näringsförbud eller förvaltare. Utöver detta finns inga krav, och det är således fullt möjligt för två personer från samma familj att sitta i styrelsen.

Kan en styrelse ge sig själv ansvarsfrihet?

Styrelseledamöterna själva ska inte rösta om sin egen ansvarsfrihet eftersom de är jäviga. Om ansvarsfrihet beviljas innebär beslutet att föreningen godkänner styrelsens förvaltning och avstår från att ställa skadeståndsanspråk mot styrelsen.

Hur länge kan man sitta i en styrelse?

Styrelseledamöterna ska väljas för att verka en viss tid, en mandatperiod. Denna löper i regel fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma och får vara maximalt fyra räkenskapsår. En styrelse kan bli omvald för en ny mandatperiod.

LÄS DETTA  Är det bra att träna tidigt på morgonen?

Kan man gå ur en styrelse när man vill?

Anmäl egen avgång

Om du vill avgå ur styrelsen, som firmatecknare, verkställande direktör eller särskild delgivningsmottagare ska du anmäla det till styrelsen. Har du valts av någon annan än bolagsstämman ska du också anmäla din avgång ur styrelsen till den. Du anmäler din avgång på verksamt.se.

Leave a Comment