Vem skriver verksamhetsplan?

Det är styrelsen som gör ett förslag till verksamhetsplan och budget. Förslaget godkänns av föreningsmötet. Verksamhetsplanen kan göras på många olika sätt.

Vad menas med verksamhetsplanering?

En verksamhetsplan är en beskrivning av de aktiviteter ett företag planerar att genomföra i den kommande perioden. I företagets affärsplan presenteras företagets mål och visioner och hur affärsidén ska genomföras. Verksamhetsplanen konkretiserar hur dessa mål ska uppnås under en viss period, exempelvis ett år.

Varför är det viktigt att planera?

Genom att planera din tid kan du undvika den stress som uppstår när man skjuter upp saker. Planera även in det som är roligt, inspirerande och stimulerande – och som kanske annars inte blir av. Om du planerar kan du också bygga in tid för vila och återhämtning mellan de aktiviteter som är krävande.

LÄS DETTA  Vilket pulsband är bäst?

Vem skriver verksamhetsplan? – Related Questions

Vad syftar planering till?

Planering är en process, vars syfte är att uppnå framtida mål genom att göra handlingar systematiskt och målinriktat utifrån givna faktorer. Planera är en av fyra faser, vilka ingår i den metod som används för att uppnå ständig förbättring.

Vad innebär det att planera?

Planera handlar om att på övergripande nivå formulera visioner och mål som anger vad som ska levereras i form av tjänster och service till medborgarna och brukarna och hur lokalsamhället ska utvecklas.

Vad är en verksamhetsstrategi?

En verksamhetsstrategi ska beskriva vad och hur ni ska göra för att nå era mål och förverkliga er vision. Det viktigaste med en strategi är att den går att förverkliga. Det finns ofta en övertro på själva strategiarbetet, som om planerandet per automatik leder till det förväntade resultatet.

Varför verksamhetsutveckling?

Genom att utveckla verksamhetens processer ökas produktivitet och inre effektivitet. Förmågan att ”göra saker rätt” ligger i fokus. Arbetet sker i dock stor utsträckning ”inifrån och ut”. Man utgår från det egna arbetet och hur detta bedrivs på ett bra sätt.

Varför uppföljning?

Syftet med en planerings- och uppföljningsprocess är att planera, genomföra, följa upp och justera verksamheten i syfte att nå myndighetens mål. En god planering bör leda till att ni även kan följa upp verksamheten och avgöra om myndigheten genomfört vad ni planerat, och om resultatet blev som ni tänkt er.

Hur gör man en bra uppföljning?

 1. Mot prestation dvs. att insatser är genomförda?
 2. Mot att förutsättningarna eller möjligheterna har blivit bättre?
 3. Mot själva utfallet för den enskilde individen?

Hur man skriver en bra utvärdering?

Tre aspekter för utvärderingen
 1. Tydliga mål – målen ska vara tydliga och möjliga att utvärdera.
 2. Tydlig förändringsteori – det ska finnas en tydlig och realistisk koppling mellan resurser, planerade aktiviteter och målen för resultat och effekter.

Hur bryter man ner mål?

Sätt mål tillsammans

Det är viktigt att förtydliga och bryta ner målen på individnivå, så att alla i organisationen kan relatera till dem. Genom att sätta målen tillsammans med dina medarbetare får du dessutom en möjlighet att visa ett genuint intresse för deras utveckling – och att förankra målen ute i organisationen.

Hur formulerar man ett bra mål?

Så här ska ett bra mål vara
 1. Möjligt att kontrollera. Dina möjligheter att nå målet ska inte vara beroende av saker i din omvärld som du inte kan påverka.
 2. Specifikt. Ditt mål ska vara formulerat på ett sådant sätt att du vet exakt vad det gäller.
 3. Realistiskt. Ditt mål ska vara på en rimlig nivå.
 4. Mätbart.
 5. Tidsatt.

Hur skriver man smarta mål?

En akronym som gör målet tydligt
 1. SMART är en akronym där bokstäverna står för:
 2. Specifikt.
 3. Mätbart.
 4. Accepterat.
 5. Realistiskt.
 6. Tidsbestämt.
 7. Punkterna hjälper dig att svara på de frågor som behövs för att formulera ett mål så att det blir tydligt, konkret och motiverande.

Hur skriver man bra mål?

Att skapa mål och delmål är nödvändigt för att kunna se vart ni är på väg och förstå varför ni gör vad ni gör. Tydliga mål som är lätta att utvärdera är ett stöd för att komma framåt i arbetet. De mål som ni skapar ska vara realistiska och tydliga. Sådana mål är lättare att arbeta mot.

LÄS DETTA  Vad betyder att utmana?

Vad är ett konkret mål?

Ett mål kan antingen vara konkret eller abstrakt. Konkreta mål är något som gör avtryck i din fysiska värld. Ett mål att delta i Vasaloppet, spara 19.000 kr inför sommarsemestern eller orka gå upp varje morgon är konkreta mål. Men det betyder inte att du inte behöver mycket tankekraft för att se till att du uppnår dem.

Vad är ett verksamhetsmål?

Ett verksamhetsmål är ett initiativ eller ett mål som du, ditt team och ditt företag strävar efter att uppnå. Verksamhetsmålen kan vara kortsiktiga, till exempel teammål per kvartal, eller mer långsiktiga, till exempel mål som för företaget närmare slutförandet av sitt uppdrag.

Leave a Comment