Vilket ansvar har en lekmannarevisor?

Lekmannarevisorns huvudsakliga syfte är att granska redovisningen samt hur styrelsen förvaltar föreningen eller organisationen de företräder. 27 En vanlig uppfattning är att revisorn, både den auktoriserade och lekmannen, endast söker efter fel och misstänkta brott, något som sällan stämmer överens med verkligheten.

Vem kan vara lekmannarevisor?

Lekmannarevisorer väljs av fullmäktige ur gruppen förtroendevalda revisorer i kommunen eller regionen. Det innebär att uppdraget ska genomföras samordnat med de förtroendevalda revisorerna. God revisionssed i kommunal verksamhet gäller för lekmannarevisorernas arbete och de ska anlita sakkunniga som utför granskningen.

Vad gör en revisor i en ideell förening?

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Revisorernas väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på årsmötet av föreningens medlemmar. Hur många revisorer som föreningen ska ha regleras i stadgarna. Revisorerna måste vara aktiva under hela verksamhetsåret.

LÄS DETTA  Vilket helgon förknippas med annandag jul?

Vilket ansvar har en lekmannarevisor? – Related Questions

Vad får en revisor inte göra?

En revisor får inte vara jävig
  • En styrelseledamot får inte vara revisor.
  • Revisorn får inte göra den löpande bokföringen eller annan redovisning.
  • En revisor får inte hantera föreningens kapital.
  • Den som utses till revisor får inte vara närstående till någon i styrelsen.

Kan en revisor sitta i styrelsen?

En revisor får inte vara i beroendeställning till någon medlem i styrelsen eller till någon föreningsmedlem. Revisorn får inte ha en skuld till föreningen (ett undantag är dock om det handlar om årsavgiften för medlemskap).

Vad tittar en revisor på?

Revisorn ska granska företagets bokföring och redovisning. En revision är en oberoende granskning som visar hur väl företagets rutiner fungerar, att alla intäkter och kostnader redovisas och att inget glömts bort. Revisorn ska också granska viktiga beslut som fattas i företaget.

Vem är ansvarig i en ideell förening?

En ideell förening är som juridisk person själv ansvarig för de förbindelser som behörig företrädare ingår i föreningens namn. Enskilda medlemmar har inte något personligt betalningsansvar för föreningens skulder eller andra förpliktelser.

Kan revisor vara ordförande?

Det finns inget som uttryckligt säger att en särbo till ordförande inte får vara revisor i en ideell förening och ett sådant förbud finns heller inte uttryckligen för ekonomiska föreningar.

Hur gör man en årsredovisning för ideell förening?

Årsredovisningsguiden för ideell förening
  1. Årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och, för större ideella föreningar, kassaflödesanalys.
  2. Revisionsberättelse.
  3. Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, om föreningen är moderförening i en större koncern.

Måste ideella föreningar deklarera?

En ideell förening kan ha ett ideellt ändamål, bedriva ideell verksamhet eller båda delarna. Exempel på ideella föreningar är idrottsföreningar, fackföreningar och kulturföreningar. Ideella föreningar och registrerade trossamfund ska deklarera Inkomstdeklaration 3.

Måste föreningar göra bokslut?

En ekonomisk förening ska alltid upprätta årsredovisning och ha revisor. Om föreningen räknas som mindre kan ni välja att upprätta årsredovisning enligt de förenklade K2-reglerna. För större föreningar finns inte möjlighet att välja, utan de måste upprätta årsredovisningen enligt huvudregelverket K3.

Hur mycket bör en förening ha i kassan?

Omsättningstillgångar är föreningens kassa och pengar på banken. Mer pengar innebär bättre likviditet, ju bättre likviditet, desto bättre klarar föreningen av oförutsedda utgifter utan behöva ta nya lån. Tumregeln är att posten åtminstone bör uppgå till 15 till 25 procent av summan av avgifter och hyror.

Hur länge måste en ideell förening spara bokföring?

All räkenskapsinformation ska bevaras under minst sju år efter räkenskapsårets slut. Räkenskapsinformation är handlingar som är av betydelse för att man ska kunna förstå bokföringen.

Vem är firmatecknare i en ideell förening?

Föreningens firma kan alltid tecknas av styrelsen. Styrelsen kan besluta att en eller flera personer ska kunna teckna firman som särskilda firmatecknare, om inte annat bestäms i stadgarna. En firmatecknare är en person som företräder föreningen och har befogenhet att skriva under avtal.

Leave a Comment